Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Екип

 • Брайън Гогин

  организатор на екипа

  Г-н Гогин има богат опит в земеделието. Той е ръководил проекти за техническа помощ в земеделието за около 1 милион долара годишно за пет години, като Аташе по земеделието на Американското Министерство на Земеделието в София от 2001 до 2006; като аташе в Хага, Холандия и като директор на земеделски търговски офис в Мексико сити, Мексико. Освен това, той има значителен опит в ръководството на големи проекти в земеделието, като заместник директор на Отдела за хранителна помощ на Американското Министерство на Земеделието от 2007 до 2012. В това му качество, той основно е отговорен за Програмата на Американското Министерство на Земеделието „Храна за Прогрес” – най-голямата програма за развитие на Министерството, финансирана с около 200 милиона долара годишно. Най-важното е, че г-н Гогин е работил като научен сътрудник за Службата за изнесени услуги на Университета на Джорджия в Атенс и Грифин, Джорджия 1987 до 1989. Той има Бакалавърска степен по икономика от Южния Университет на Джорджия и Магистърска степен по икономика на земеделието от Университета на Джорджия.

 • Харолд М. ван Ес

  Научен консултант

  Харолд ван Ес е професор по управление на почвите и водите и бивш ръководител на катедрата по „Почвени и растениевъдни науки” към университета „Корнел”, САЩ. Получава образованието си в Университета на Амстердам, Холандия, Държавния университет на Айова и Държавния университет на Северна Каролина.

  Той работи по въпросите за прецизна обработка на почвата с акцент опазване на почвите и изчислителни методи за прецизно приложение на азота. Тези модели са вече в практиката. Публикувал е над 110 рецензирани доклада и глави. Съавтор е на широко известната книга за устойчиво управление на почвите „Опазване на почвите за по-добри култури”. Разработил е редица видео и рекламни материали за обучение на фермери. Ръководител е на над 45 докторанти. Той преподава дисциплината „Управление устойчивостта на почвите” за бакалаври и „Статистика във времето и пространството” за магистри. Избран е за президент на Американскатаобщност на почвоведите и Американската общност на агрономите.

 • Георги Митев

  Ръководител на проекта

  Доц. д-р Георги Митев е преподавател в Русенския Университет „Ангел Кънчев“. Работи в областта за управление на почвените и водни ресурси. По време на оперативна работа в производството (7 години като Главен инженер на производствен район (1981-1987) и е запознат с технологиите, машините и проблемите по опазване на почвите. От 1987 той работи в Русенския университет. Специализирал е през 2006 Университет Корнел, Итака щат Ню Йорк, САЩ - специализация по програма Норман E. Борлауг; през 2002- 2003- Висш институт по селско стопанство, Технически Университет, Лисабон, Португалия – управление на почвените и водни ресурси; 2002 - Център по приложни изследвания в растениевъдството. Лизе, Холандия; 2000 – 2001 - NATO Стипендия за Високи Технологии, Висш институт по селско стопанство, Технически Университет, Лисабон; 1996 –Национален Институт по земеделска ботаника, Кеймбридж, Великобритания.

  През периода 1998 – 2002 е независим експерт в Петата Европейска Рамкова Програма; Със Заповед No: 09-170/15.12. 2006 на Министъра на образованието и науката на Р България е Национално контактно лице за Сътрудничество в областта на храните, селското стопанство и биотехнологиите и Околна среда – включително климатични промени (управление на почвените и водните ресурси);

  Под негово ръководство е създадена „Лаборатория по управление на почвени и водни ресурси за земеделието” и има няколко публикации в областта на подобряване на процесите по растениевъдство в условия на засушаване и променящ се климат, включително обработка на почвата. Понастоящем той е съветник по мярка 114 на Министерството на земеделието и горите на Р България.

 • чл. кор. Христо Иванов Белоев

  От 2007 г. до сега е РЕКТОР на Русенския университет "Ангел Кънчев"; 2003-2007 г. Декан на Аграрно-индустриален факултет; 2002-2003 г. Ръководител катедра „Земеделска техника”.

  Преподавателска дейност - води учебни занятия по дисциплините земеделски машини, проектиране на земеделски машини, екологично земеделие, нови технологии за земеделско производство, технологии в транспорта. Научноизследователска дейност - провежда изследвания в областта земеделската и транспортна техника и технологии, биологичното и почвозащитното земеделие, качество на висшето образование и др.

  Ръководи и участва в научно-изследователски колективи, екипи работещи по национални и международни проекти, организирането и провеждане на изложби, научни конгреси, симпозиуми и конференции, празници, годишнини, чествания, състезания, тематични вечери и др., организира и ръководи научноизследователски и образователни проекти.

  Притежава висока компетентност в организацията и управлението на висшето образование и науката; прилагане на съвременни технически средства, методи и технологии за земеделско производство и почвозащитно и биоземеделие. Научните му интереси са в областта на: проектиране на земеделска техника; комбинирани работни органи и комбинирани машини; изследване и изпитване на земеделска техника; ерозия и противоерозионни технологии; устойчиво земеделие, транспорт, енергийна ефективност и екология; висше образование.

  Специализирал е в редица престижни университети в Германия, Великобритания, Гърция, Чехия, Румъния.

 • Мирослав Михайлов

  Зам. ръководител на проекта

  Доц. д-р Мирослав Михайлов е преподавател по автоматизация, електронни системи и информационни технологии в катедра «Земеделска техника» при Аграрно-инженерния факултет на Русенския Университет „Ангел Кънчев“ от 1986 г. Работи в областта на приложението на електронни, компютърни системи и информационни технологии в земеделието. От 2004 г. е директор на университетския компютърен център и е запознат със съвременните информационни и комуникационни технологии.

  В периода 1994 -1997 е специализирал в Харпър Адамс Колидж, Великобритания по програма Темпус. Участвал е в проекти по програмата Еразъм, като е бил на краткосрочни специализации в Тесалийския университет, Гърция и в Оксфордския университет, Великобритания през 2002 и 2004 г.

  Под негово ръководство в катедра „Земеделска техника” е създадена лаборатория по „Електронни системи и автоматизация на земеделието”, в което направление са повечето от публикациите му.

  През 2004 г. изнася доклад на конференция в Льовен, Белгия по тематична мрежа в рамките на проект USAEE: “Изучаване на университетското образование по земеделско инженерство в Европа”.

 • Красимир Братоев

  Зам. ръководител на проекта

  Гл.ас. д-р инж. Красимир Братоев е преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“. През 2001 г. завършва висшето си образование в Русенския университет, като машинен инженер със специалност “Земеделска техника”. В периода 2002-2005 г. е редовен докторант в катедра “Земеделска техника” на Русенския университет. През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема: “Изследване на процеса на калибриране на семена от хибридна царевица” и придобива научна степен “доктор” по научната специалност “Механизация и електрификация на растениевъдството”., До 2009 г работи в представителството на “New Holland” за Русенски окръг като продавач-консултант. От пролетта на 2009 г. постъпва като преподавател в катедра “Земеделска техника. Научните му интереси са свързани с проектиране, изпитване и изследване на земеделска техника; математическо моделиране на техниката и процесите в земеделието. Основната част от научните проекти, в които е участвал до момента са били насочени към осъществяването на иновативни технологични и технически решения за условията на българското земеделие.

 • Живко Демирев

  Доц. д-р инж.Живко Демирев е преподавател в катедра „Земеделска техника“ при Русенски университет „А. Кънчев“. Научната област в изследователската му дейност са машини за обработка на почвата и сеитба, комбинирани работни органи и машини за минимална обработка на почвата и директна сеитба, машини за обработка на почвата в трайните насаждения, теория и проектиране на земеделски машини. Участвал е в проектирането и разработването на редица машини, най – значими от които са „Сеялка за директна сеитба – СДД - 8“ (удостоено със златен медал на 38-ия Технически панаир – гр. Пловдив) и „Комбинирана машина за подпластова сеитба – МКПС – 2,8“.

  По линия на образователните програми „TEМПУС“ и „СОКРАТ“ е бил на специализации в: Земеделски колеж „Харпър Адамс“ – Нюпорт, Великобритания, 1993 г.; Университетски колеж – Дъблин, Ирландия, 1996 г.; Тесалийския университет – Волос, Гърция, 1997,2001 и 2002 г.; Технически университет – Лисабон, Португалия, 2003 г.

 • Йордан Дойчинов

  Доц. д-р Йордан Дойчинов е преподавател в Русенския Университет „Ангел Кънчев“.Работи в областта на дизайна, рекламата и визуализациите. Трудовият му стаж започва през 1997 година като констуктор в отдел за работа по нови изделия. Следващите две години работи като дизайнер на свободна практика. От 2002 работи в Русенския университет. През 2004 г. заема първо място за участие в „Пленер 2004“ Гражданите за възобновяване на градската среда – елементи от градския дизайн, организиран от Сдружение „Професионалисти за Просперитет на Русе“ и Фондация „Отворено Общество“. В периода 2007- 2013 година е разработил две регистрирани търговски марки. От 2007 година до сега е член на ТК 59 към Българския институт по стандартизация, а от 2013 – член на Съюза на учените в България. Има над сто разработки на проекти в областта на дизайна и рекламата за различни фирми и организации. Участвал е в 8 проекта по фонд „Научни изследвания“, като е бил ръководител на един от тях. До момента активно е работил по 9 проекта от различни оперативни програми.

 • Любомир Любенов

  Доц. д-р ик. инж. Любомир Любенов е преподавател в Русенския Университет „Ангел Кънчев“. Работи в областта на икономиката и мениджмънта на техниката в земеделието, аграрните политики, агропазарите и маркетинга на земеделски продукти. Като инженер по механизация на земеделието е запознат с технологиите, машините и проблемите свързани с тяхната ефективна експлоатация. От 2000 год. работи в Русенския университет. Има специализация по биологично земеделие в Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Landwirtschaftszentrum Haus Riswick, Германия 2009 г. Изнасял е лекции по Цени и ценообразуване в INSTITUT REGIONAL DU TRAVAILS SOCIAL DE LORRAINE Франция 2012 г.

 • Венцислав Добринов

  Гл.ас. д-р инж. Венцислав Добринов е преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“. През 2000 г. завършва висшето си образование в Русенския университет, като машинен инженер със специалност “Земеделска техника”. В периода 2001-2004 г. е редовен докторант в катедра “Земеделска техника” на Русенския университет. През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема: “Изследване на технология и изсяващ апарат за сеитба на рапица” и придобива научна степен “доктор” по научната специалност “Механизация и електрификация на растениевъдството”. Като сервизен инженер, работи в представителството на “CASE” за Русенски окръг до 2009 г. От пролетта на 2009 г. постъпва, като преподавател в катедра “Екология и опазване на околната среда. Научните му интереси са свързани с опазване на почвите от различни по характер и видове замърсители. Основната част от научните проекти, в които е участвал до момента са били насочени към трансграничното сътрудничество в областта на опазване на околната среда.

 • Стилиян Манушков

  Маг. инж. Стилиян Манушков е докторант в Русенския Университет „ Ангел Кънчев”. Завършва специалност „Аграрно инженерство” в Русенския Университет ( 2008 ), а през 2012 г. записва магистратура по магистърска програма „Управление на технологиите в растениевъдството”. От 2013 е докторант в Русенския Университет в направление Механизация и електрификация на растениевъдството. Обект на докторантурата е комбинирана машина за внасяне на водоакумулиращи материали в почвата. През 2007 г. е участвал в студентски обмен по програма Еразъм с Тесалийския Университет, Волос, Гърция. Работи в създадената „Лаборатория по управление на почвени и водни ресурси за земеделието”, по изследвания за устойчивост на почвените агрегати. Има опит в борбата с ветровата и водната ерозия в трайните насаждения, и използване на различни технологии в борбата с ерозията.

 • Милена Попова

  Милена Попова е преподавател по английски език в катедра „Чужди езици“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от 1989 г.Освен с преподавателска дейност, се занимава активно и с писмен и устен превод. Като експерт по англоезичната дейност към Дирекция „Връзки с обществеността и реклама“ на Русенския университет отговаря за официалните преводи на документи, свързани с международната дейност на Университета. Извършва симултанен и консекутивен превод по време на официални срещи на ръководството на Университета, както и на международни конференции, симпозиуми, семинари и срещи. Превежда научни статии на колеги в различни области на знанието. Участвала е в 14 международни проекта по програмите Фулбрайт, ТЕМПУС, Леонардо да Винчи, Еразмус, Грундвик и др. През академичната 2007-2008 година е работила като гост преподавател в университета на Западна Вирджиния, САЩ.

 • Зорница Дочева

  Технически сътрудник по проекта

  Зорница Дочева е служител в Русенския Университет «Ангел Кънчев». В периода от 2001 г. до 2005 г. работи в областта на счетоводните услуги в частния сектор на икономиката. След приключване периода на майчинство /2006-2009/ започва работа в администрацията на РУ "А. Кънчев"