Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

 • Проект AGR.0042.20140328 „Опазване на почвите в България”

  Анотация

  Почвите в България намаляват плодородието си тревожно бързо. Някои последни проучвания показват, че много стопанства, особено в Северна България, в периода 1988 – 2004 г. губят от 3 до 10 тона почва на хектар.Тенденцията към този вид загуби вероятно ще нараства, като причините особено за България се основават в прилагане на неподходящи методи за интензивна основна обработка на почвата и използване на тежка енергонаситена техника. Като допълнение, нарастването на капиталовите вложения от страна на българските фермери, както и повишените цени на зърното, насърчават интензификацията на производството, което води до допълнителната деградация на почвата, нейното уплътняване и ерозиране.

  Такова високо ниво на загуби е недопустимо. На преден план излиза изводът, че на редица земеделски земи няма да могат да се отглеждат окопни култури в близките двадесет години, а в някои случаи и по-скоро. Основната причина за тези загуби са продължаващите практики на ежегодна (многократна) обработка на почвата чрез обръщане на пласта (дълбока оран). Прекомерната употреба на тежки машини, вкл. дискови, води до значително уплътняване на почвените слоеве, което предразполага към увеличаване степента на водна ерозия.

  Една от основните причини за появата на това явление е, че фермерите в региона все още не са инвестирали в нови технологии за опазване на почвата. Те се съсредоточават предимно върху краткосрочни резултати и не обръщат внимание на дългосрочните последици, оказващи влияние на околната среда. Настоящите земеделски практики са повлияни от стимули, за които се чувства остра нужда на обучение и съвременни знания. Много фермери обработват земя, наета от собственици и нямат дългосрочен интерес към запазване на плодородието и. Нарастващите цени на суровините насърчават използването на т.н. „маргинални земи”. В редица случаи голяма част от операциите са базирани на вече остарели практики.

  Важен момент е, че в България консултантските услуги не могат напълно да осигурят експертно консултиране по отношение на новостите при приложение на технологиите в земеделието.

  По отношение на институционалния и правния контекст на опазването на почвите, изискванията на ЕС са за взаимно придържане към добрите практики в тази област. Ако основните практики за опазването на почвата не се спазват точно, фермерите рискуват да загубят плащанията по програмата. Правилата на ЕС сами по себе си не са достатъчни за решаване на проблема, тъй като фермерите от региона не разбират ясно как да прилагат тези технологии за опазване на почвата. Разработваният проект ще отговори на нуждата от внедряване на съвременни технологии за обработка на почвата чрез демонстрации в полеви условия, пряко за всеки фермер, участващ в проекта, чрез обучение и разширени услуги, организирани от преподаватели от Русенския университет с инженерен и агрономически профил. Ще се демонстрират иновационни решения за опазване на почвата и ще се обучат фермерите как да ги внедрят успешно. Участие в изпълнението на проекта ще вземат и преподаватели от Университета Корнел, САЩ.